Award Editions Frontend Portlet

Edició 2022

Bases

ANTECEDENTS

El Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà és una iniciativa del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) que, des de l’any 2000 i de manera biennal, reconeix les millors intervencions de creació i transformació en els espais públics de les ciutats europees.

El Premi té caràcter honorífic, s’atorga conjuntament als autors i als promotors d’obres realitzades als 47 països que conformen el Consell d’Europa i dona la màxima difusió a les obres seleccionades per mitjà de la xarxa de col·laboradors europeus del projecte.

El Premi és un observatori privilegiat de les ciutats europees i vol convertir-se en un espai de referència per debatre sobre els reptes de l’espai públic urbà, en col·laboració amb experts i institucions arquitectòniques, acadèmiques i culturals d’arreu del territori europeu.

Al llarg dels seus 22 anys d’història i de 10 edicions, al Premi s’han presentat 2.206 obres i s’han atorgat 19 premis i 35 mencions. Una selecció de les millors 357 obres de totes les edicions es troba publicada al web del projecte (www.publicspace.org).

ESPAI PÚBLIC I URBÀ

El Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà té l’espai natural a la ciutat europea que, malgrat la seva diversitat, comparteix alguns elements històrics comuns, com l’escala humana, el disseny compacte i el caràcter mixt en els usos. En aquesta idea de ciutat europea, l’espai públic hi té un paper clau de trobada col·lectiva, carregat de valors polítics, econòmics i socials, que són indestriables d’un disseny físic que els acomoda i els fa possibles. D’aquesta manera, el Premi, des de l’observació de la qualitat dels espais públics, es converteix, també, en un projecte que genera atenció i reflexió entorn de la qualitat de vida i la qualitat democràtica de les ciutats europees.

Les ciutats d’Europa fan front a reptes i transformacions que travessen la realitat urbana arreu del món. Des d’aquesta perspectiva, el Premi proposa una mirada específica des de la nostra realitat més immediata a un debat sobre el futur de les ciutats que és global i que, en un món progressivament urbanitzat, guanya cada dia més importància. Pensar la ciutat europea és pensar sobre solucions concretes que es donen avui a Europa per respondre al repte global del futur urbà.

Avui l’emergència climàtica o la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19 han transformat les agendes globals, han sumat més reptes a les problemàtiques socials presents a les nostres ciutats i s’han convertit en un vector central del pensament urbà. Qüestions com el desproveïment, les desigualtats, la mobilitat, les migracions o l’emergència emplacen les ciutats davant de reptes per als quals encara no hi ha respostes clares i que incideixen directament en el disseny urbà i els espais públics, atesa la seva funció clarament social o pública. A més, l’impacte de les transformacions tecnològiques és un element que també pot intervenir directament en les realitats urbanes d’arreu.

El Premi vol reflectir la centralitat d’aquestes qüestions i convertir-se en un observatori de bones pràctiques que permeti pensar en possibles solucions davant d’un futur en què les ciutats tindran un paper primordial a l’hora de definir l’evolució de la societat. És un premi únic a Europa, ja que promou un espai alhora públic (obert i d’accés universal) i urbà.

OBJECTE DEL PREMI: 11a. EDICIÓ (2022)

Després d’un parèntesi des de la darrera edició del 2018, el CCCB convoca una nova edició del Premi amb l’objectiu de valorar aquelles obres realitzades entre el 2018 i el 2021.

La convocatòria és oberta, gratuïta i es realitza en dues voltes. A la primera volta, el jurat de la present edició seleccionarà 25 obres, que seran publicades al web del projecte i que passaran a formar part del seu arxiu. D’entre els 25 seleccionats, hi haurà 5 obres finalistes que passaran a la segona volta.

En aquesta segona volta de la convocatòria, el jurat premiarà les obres finalistes per la qualitat i la consonància amb els criteris definits en aquestes bases. Com a resultat d’aquesta segona volta, el jurat designarà un guanyador i les mencions que, de manera opcional, cregui convenients.

L’acte de lliurament del Premi i les activitats que s’hi associen es portaran a terme durant dos dies de la tardor del 2022 al CCCB. Els autors de les obres incloses a la segona volta (obres finalistes) seran convidats a presentar els seus projectes i rebran un diploma commemoratiu.

Les obres seleccionades i finalistes seran objecte d’una publicació amb contribucions dels autors i crítics de renom.

CONSELL ASSESSOR

El Premi disposa d’una xarxa institucional arreu d’Europa que permet consolidar el projecte a tot el territori i garantir l’accés a les obres d’intervenció a l’espai públic més destacades. Aquestes institucions de prestigi reconegut donaran suport en la difusió del Premi i participaran i incentivaran les activitats al voltant de l’espai públic que generi el projecte, en forma de debats, exposicions, articles, entre d’altres.

Les institucions que formen part del Consell assessor de la present edició són:
Arc en Rêve (Burdeus), ArkDes (Estocolm), Architekturzentrum Wien (Viena),  Cité de l’Architecture et du Patrimoine (París), CIVA (Brusel·les), Deutsches Architekturmuseum (Frankfurt), Eesti Arhitektuurimuuseum (Tallinn),   Kortárs Építészeti Központ (Budapest) , Muzej za Arhitekturo in Oblikovanje (Ljubljana), i  The Architecture Foundation (Londres).

JURAT

El jurat del Premi està format per reputats professionals d’arreu del territori europeu. El jurat de la present edició està format per:

Presidenta: Teresa Galí-Izard, enginyera agrícola i paisatgista (Barcelona /Zurich)

Membres:
Hans Ibelings, crític i historiador d'arquitectura (Amsterdam/Montreal)
Eleni Myrivili, antropòloga i experta en resiliència a la calor (Atenes)
Andreas Ruby, historiador d'arquitectura, comissari i editor (Basilea)
Paloma Strelitz, estratega i directora creativa centrada en ciutats, cultura i tecnologia (Londres)
Špela Videčnik, arquitecta (Ljubljana)

Secretari: Lluís Ortega, arquitecte (Barcelona)

El jurat del Premi prendrà en consideració només aquelles intervencions que compleixin els terminis i les condicions de participació que s’estableixen en aquestes bases i podrà declarar desert el certamen. El secretari assistirà el jurat i aixecarà l’acta de les sessions durant el procés de votació de les obres.

CRITERIS DE VALORACIÓ

El jurat valorarà aquelles propostes que responguin millor als reptes emergents de l’espai públic i tindrà en compte la incidència de la transformació urbana en el seu context concret i el seu impacte en la vida col·lectiva, des d’una perspectiva cultural, social i mediambiental. Es tindran en compte els següents criteris:

 • Qualitat arquitectònica o urbanística de l’espai construït.
 • Titularitat pública i/o vocació clarament pública del projecte.
 • Caràcter multidisciplinari de l’equip redactor/promotor, amb integració de múltiples experteses i sensibilitats sobre l’espai públic, a més de l’arquitectònica i urbanística.
 • Caràcter explícitament urbà de la intervenció. La dimensió de l’obra no és un factor que calgui tenir en compte, però es valoraran aquells projectes situats en ciutats mitjanes i grans o en nuclis urbans significatius.
 • Adequació a les funcions cíviques exigides a l’espai urbà, tant les vinculades a l’ús i apropiació  de l’espai per part dels ciutadans com les relacionades amb l’imaginari col·lectiu i la preservació de la memòria històrica.
 • Respostes innovadores a condicionants climàtics i aportació de millores mediambientals en l’àmbit de la mobilitat i la sostenibilitat en l’ús de recursos.
 • Capacitat de les obres per disminuir la segregació d’usos i les desigualtats socials presents en el teixit urbà i l’eliminació de barreres físiques i/o simbòliques.
 • Incidència de les obres en els límits de la ciutat i capacitat per fomentar una relació harmònica amb les perifèries i els entorns naturals més immediats.
 • Capacitat de les obres per generar debat sobre els límits de l’espai públic, pel que fa a l’aspecte tant formal com funcional de relació amb els espais contigus.

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Poden optar al Premi les obres de creació, recuperació o millora de l’espai públic finalitzades entre l’1 de gener de 2018 i el 31 de desembre de 2021 (ambdós inclosos), situades a l’àmbit geogràfic del Consell d’Europa.

La llista de països que conformen el Consell d’Europa es pot consultar en aquest enllaç: https://www.coe.int/ca/web/about-us/our-member-states

Atès que algunes intervencions urbanístiques tenen terminis d’execució molt llargs, si l’obra no s’ha finalitzat del tot durant el període indicat, igualment podrà optar al Premi si té prou fases d’execució acabades, de manera que es pugui valorar la repercussió urbana de tota l’actuació.

Les obres poden ser presentades pels autors o pels promotors, amb el benentès que hi ha el consentiment de les dues parts en la inscripció i inclusió de les dades personals respectives.

PROCÉS DE SELECCIÓ
1a volta: Obres seleccionades i finalistes

En aquesta primera volta s’obre la convocatòria a candidatures al Premi Europeu del'Espai Públic Urbà per al reconeixement de dues categories d’obra:

 • Obres seleccionades: El jurat valorarà totes les entrades inscrites i seleccionarà les 25 propostes més ben valorades que seran reconegudes com a tals en la difusió del Premi.
 • Obres finalistes: fDe les obres seleccionades el jurat seleccionarà cinc finalistes que passaran a la segona volta.

Les presents bases i la resta de documents complementaris estan disponibles al web del Premi www.publicspace.org. La presentació al Premi comporta l’acceptació de la totalitat del contingut de les bases per part del participant.

Forma de presentació

La inscripció de les obres es realitzarà exclusivament de manera telemàtica, mitjançant el formulari electrònic disponible a la plataforma web del Premi: www.publicspace.org

El presentador podrà anar modificant i completant la fitxa d’inscripció tantes vegades com vulgui fins que s’acabi el procés d’inscripció. En el cas que el mateix presentador presenti més d’una obra, caldrà fer un procés d’inscripció en línia per a cadascuna de les obres. Les instruccions detallades sobre la inscripció es poden trobar a la guia d’inscripció accessible al web del Premi.

Documentació

En el moment de realitzar la inscripció, cal incloure-hi la informació següent:

 • Títol de l’obra, en l’idioma original i la seva traducció a l’anglès.
 • Fitxa tècnica de l’obra.
 • Crèdits: autors, promotors.
 • Un mínim de 10 i un màxim de 20 imatges digitals (fotografies, dibuixos i plànols), en format jpg o png amb una longitud mínima de 2000px en el seu costat llarg i un pes màxim de 3MB per imatge.
 • Memòria descriptiva en anglès dividida en quatre capítols: estat anterior a l’obra, objecte de la intervenció, descripció de la intervenció i valoració final. Cada capítol tindrà una extensió d’entre 800 i 1200 caràcters amb espais.

 

Termini

La inscripció de les obres es podrà realitzar des del 20 d’abril de 2022 a les 12 h fins al 17 de maig de 2022 a les 12 h.

2a volta: Obres premiades

En aquesta fase només participaran els cinc finalistes resultants de la primera volta, que realitzaran una presentació davant del jurat amb l’objectiu d’obrir un debat entre els autors de cada proposta i els membres del jurat. Aquesta presentació es realitzarà en un acte públic, en el marc de les activitats que se celebraran amb anterioritat a la cerimònia de lliurament de l’onzena edició del Premi. Un cop realitzada la deliberació per part del jurat, es faran públics els resultats de la votació i les obres premiades (guanyador i mencions).

Documentació

El jurat es reserva el dret de demanar a cada finalista informació complementària per tal d’avaluar correctament la selecció dels premiats. En funció de la qualitat del material inclòs, els finalistes podran ser contactats per facilitar imatges en alta resolució o més documentació.

Els equips finalistes faran una presentació davant del jurat, que haurà d’incloure tot aquell material que es consideri necessari per a la comprensió correcta de l’obra.

 

CALENDARI

20 d’abril
Inici de les inscripcions
17 de maig
Tancament de les inscripcions
14 i 15 de juliol
Reunió del jurat per escollir les obres seleccionades i finalistes
18 de juliol
Anunci dels seleccionats i finalistes
14 - 16 de novembre
1a. sessió: Presentació de les 5 obres finalistes davant del jurat
en un acte públic al CCCB
2a. sessió: Deliberació final del jurat i cerimònia de lliurament del Premi


DRETS I OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

La participació a la convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les seves bases i la subjecció als termes legals següents. Així doncs, els participants:

 • Garanteixen que reuneixen els requisits per participar en la convocatòria.
 • En el cas de presentar la sol·licitud en nom d’una persona jurídica o d’un grup, garanteixen que estan degudament autoritzats a actuar en el seu nom.
 • Asseguren que ostenten tots les drets, inclosos (però no excloents) els drets de propietat intel·lectual. Si la proposta inclou drets de terceres persones, els participants garanteixen que prèviament han obtingut els drets, autoritzacions i/o llicències necessàries, i exoneren el CCCB de qualsevol reclamació pel que fa a això.
 • Seran responsables de qualsevol reclamació que pugui sorgir en relació amb l’autoria de les propostes i en relació amb els drets cedits. Amb aquesta finalitat, el CCCB es reserva el dret d’iniciar accions legals contra qualsevol persona o grup per aquest motiu.


PROPIETAT INTEL·LECTUAL O INDUSTRIAL

Els participants declaren responsablement que són autors i/o disposen dels drets de propietat intel·lectual o industrial per a participar al Premi d’acord a l’establert a la legislació vigent en propietat intel·lectual o industrial.

La condició de participant en el Premi comporta la cessió gratuïta al CCCB i a la resta d’institucions sòcies dels drets d’explotació sobre el material presentat al Premi, de manera no exclusiva, per a tots els països del món i fins que els drets passin a domini públic amb l’única finalitat de fer-ne difusió i promoció, en qualsevol mitjà i forma, en tots els actes o activitats relacionats amb el Premi i el CCCB (exposicions, publicacions, etc.), inclosa la seva consulta de manera permanent a la pàgina web i xarxes socials del Premi i del CCCB.

PROTECCIÓ DE DADES

La participació al Premi Europeu de l’Espai Públic requereix la recollida i el tractament de dades de les entitats i persones participants. Les dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar el Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà, d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. El Responsable de Tractament és el Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB). 

Pel que fa als finalistes i al/s premiats/s, s’informa que es farà difusió de les seves dades al web del CCCB sobre el Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà (www.publicspace.org), a les xarxes socials i en altres mitjans de comunicació pública amb la finalitat d’informar dels finalistes i premiat/s del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 2022. També se’ls informa que la seva imatge, prèvia autorització, serà captada durant les activitats i l’acte de lliurament del Premi amb l’objectiu de fer-ne difusió en qualsevol mitjà i forma.

El CCCB es compromet expressament a no explotar les fotografies / vídeos de manera que puguin vulnerar la vida privada o la reputació de les persones que hi apareixen. En qualsevol moment es podrà revocar el seu consentiment a la publicació de les imatges adreçant-se a la organització del CCCB.

Les dades personals, fora de la difusió dels finalistes i premiats i d’autoria associada a la publicació del material presentat al Premi, no seran cedides a tercers, llevat que sigui necessari per requeriments.

El CCCB es compromet a garantir amb el deure de secret i la confidencialitat de les dades personals, aplicant les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la normativa vigent.

Per a més informació es pot consultar la política de privacitat a www.cccb.org . Per a accedir, suprimir, oposar-se o exercir la resta dels vostres drets les persones interessades poden dirigir-se un escrit acompanyat amb còpia d’un document d’identitat al CCCB, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades, carrer Montalegre nº 5, 08001 Barcelona o bé al correu electrònic [email protected]

SOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

En tot allò que no preveuen aquestes bases, hi són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a qualsevol dubte, discrepància, reclamació o qüestió que es pugui suscitar, directament o indirectament, amb motiu de la interpretació i execució d’aquestes bases, les parts renuncien de manera expressa al fur propi que els pogués correspondre i se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

INFORMACIÓ I CONSULTES

Per a consultes o més informació, us podeu adreçar al correu [email protected] del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), al carrer Montalegre, 5 (08001) de Barcelona.