TEXT_AVIS_LEGAL

 

Avís legal

 

1. Titularitat

En compliment de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic, l’informem que el titular de la seu electrònica www.publicspace.org i subdominis és el següent:

Denominació: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
CIF: P-5800017E
Adreça: carrer Montalegre, núm. 5, 08001 Barcelona
Telèfon: 34 93 306 41 00
Fax: 34 93 306 41 01
Correu electrònic: [email protected]

D’acord amb la llei esmentada, l’establiment d’una seu electrònica implica la responsabilitat del seu titular respecte a la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació i els serveis als quals es pugui accedir a través d’aquesta seu.

Així mateix, la llei estableix que el titular de la seu electrònica que contingui un enllaç o vincle a una altra, la responsabilitat de la qual correspongui a un tercer, no serà responsable de la integritat, la veracitat ni l’actualització d’aquesta última, i establirà els mecanismes necessaris perquè el ciutadà sàpiga si la informació o el servei als quals accedeix correspon a la mateixa seu, a un punt d’accés que no té aquest caràcter o a tercers.

 

2. Acceptació de l’usuari

L’accés i l’ús d’aquesta seu (https://www.publicspace.org) i tots els subdominis i directoris que s’hi inclouen, així com els serveis i els continguts que es poden obtenir a través d’aquesta seu, estan subjectes al que es detalla en aquest Avís legal, sense perjudici que algun d’aquests serveis o continguts pugui requerir l’acceptació d’unes condicions generals addicionals.

El CCCB facilita la consulta lliure i gratuïta de la informació i el contingut d’aquest web. L’accés és responsabilitat exclusiva de l’usuari, i qualsevol ús que es faci d’aquesta seu o dels serveis o continguts que s’hi inclouen implicarà l’acceptació incondicional dels termes legals reconeguts en aquest text.

El CCCB es reserva la facultat d’efectuar, en tot moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al seu web o de la configuració, la presentació i els continguts del web, com també en l’oferta de serveis i en les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

L’usuari reconeix i accepta que és la seva responsabilitat informar-se sobre el web i el seu Avís legal.

 

3. Condicions generals d’ús

L’usuari es compromet a fer un ús adequat del web i dels seus continguts i serveis de conformitat amb les lleis, aquest Avís legal, els bons costums i l’ordre públic. Així mateix, l’usuari es compromet a no utilitzar el web o els seus serveis amb finalitats il·lícites o contràries a aquest Avís legal, en contra de drets o interessos de tercers, o amb actuacions que puguin malmetre, inutilitzar o deteriorar el web i impedir un gaudi normal del web per a altres usuaris.

L’usuari es compromet a no introduir programes o virus de cap mena que siguin susceptibles de causar alteracions en els sistemes informàtics del CCCB o de tercers. Així mateix, es compromet a no destruir, alterar, inutilitzar o fer malbé les dades, els programes o els documents electrònics i d’altres que hi hagi al web.

L’usuari es compromet a no obtenir informacions, missatges, fotografies, arxius de so i/o imatge, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del web o dels serveis que s’hi ofereixen sense l’autorització expressa del CCCB.

El CCCB es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la seva seu electrònica i als serveis que ofereix sense necessitat d’avís previ, a pròpia instància o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les condicions generals d’ús o altres d’específiques establertes en aquesta seu.

El CCCB també es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i/o aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra l’ordre i la seguretat públics o que, al seu parer, no resultin adequats per ser publicats. En qualsevol cas, el CCCB no serà responsable de les opinions manifestades pels usuaris a través dels blogs o qualssevol eines de participació que es puguin desenvolupar.

El CCCB perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu web, exercitant qualsevol acció en dret que li pugui correspondre.

 

4. Limitació de garanties i responsabilitats

El CCCB fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d’aquesta seu. En qualsevol cas, el CCCB quedarà exempt de qualsevol responsabilitat derivada d’errors en els continguts que puguin aparèixer en aquesta seu, sempre que no li siguin imputables.

El CCCB adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el seu web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

El CCCB no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, el CCCB tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

 

5. Propietat intel·lectual i industrial

El disseny d’aquest lloc web, els seus codis font, així com la marca CCCB i d’altres incloses en el mateix web, pertanyen al CCCB i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts de la seu, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat del CCCB o de tercers que n’hagin autoritzat l’ús al CCCB, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. La comunicació pública del material i els continguts a través del web no implica en cap cas la cessió, la renúncia o la transmissió, total o parcial, dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

El CCCB autoritza la reproducció total o parcial dels seus continguts únicament per a ús personal de l’usuari i sense que puguin ser posteriorment cedits o transmesos a tercers o es puguin instal·lar en un servidor connectat directament o indirectament a Internet o a una xarxa local, de manera que aquests tercers puguin accedir a l’esmentada informació propietat del CCCB a través de mitjans que no siguin el web.

L’ús, la reproducció, la distribució, la comunicació pública, la transformació o qualsevol altra activitat similar amb el contingut del web (vídeos, imatges, documents o àudios) queden totalment prohibits, tret que s’especifiqui expressament una cosa diferent.

No obstant l’anterior, es permetrà l’ús dels textos publicats al web que no siguin d’autor sota una llicència Creative Commons CC-BY-SA, que implica el següent:

  • Atribució (BY): Es poden copiar, distribuir, exhibir i representar i se’n poden fer obres derivades sempre que l’usuari reconegui i citi l’obra de la manera especificada pel CCCB.
  • Compartir igual (SA): El beneficiari de la llicència té el dret de distribuir obres derivades sota una llicència idèntica a la llicència que regula l’obra original.

La infracció dels drets de propietat intel·lectual o industrial per l’usuari està subjecta a l’exigència de la responsabilitat legal corresponent per qualsevol ús, fora dels permesos, que suposi la violació d’aquests drets.

 

6. Utilització de cookies

L’accés al web implica la utilització de cookies de proveïdors externs per analitzar el que succeeix a les nostres pàgines web. L’accés al web implica l’acceptació expressa i sense reserves de la política de cookies.

Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada usuari per tal que el servidor recordi certa informació que posteriorment únicament podrà ser llegida pel servidor que les va implementar. Les cookies s’associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l’usuari.

L’usuari podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal·lació de les cookies enviades pel CCCB, sense perjudici que l’usuari pugui seguir accedint als continguts del web.

 

7. Publicitat d’informació legal

La informació legal facilitada a través d’aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al BOE i/o a altres diaris oficials.

 

8. Legislació aplicable i jurisdicció competent

La llei aplicable en cas de conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís legal, així com de qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d’aquesta seu, serà la llei espanyola i/o catalana que hi sigui d’aplicació.

Per a qualsevol conflicte que es pugui derivar de les visites a la seu o els usos que aquesta ofereix, el CCCB i l’usuari acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre.

 

9. Accessibilitat

Parlar d’accessibilitat és parlar de garantir un accés universal al web a tothom, independentment de l’idioma, la cultura, el territori o les capacitats, sense ocasionar discriminacions per les dificultats específiques de cada destinatari. Per complir aquests objectius el CCCB treballa constantment per fer el seu web cada cop més accessible, àgil i útil per a totes les persones sense distinció.