Award Editions Frontend Portlet

Edició 2018

Bases

PER QUÈ L’ESPAI PÚBLIC?

Una de les millors contribucions d’Europa ha estat, sens dubte, la seva particular manera d’entendre i viure l’espai públic urbà. Durant mil•lennis, el vell continent ha produït ciutats amb escala humana, longeves però dinàmiques, propenses a la diversitat cultural i a la consciència cívica dels seus habitants. L’espai públic és una forma física carregada de valors polítics immaterials i amb una forta significació social, econòmica i històrica.

Lluny de ser nostàlgica, la defensa del model europeu de ciutat és avui més pertinent que mai davant els desafiaments que avui té plantejats un món cada vegada més urbanitzat. Quan els teixits urbans s’estenen amb un ímpetu sense precedents, el canvi climàtic és el resultat en bona mesura de la mobilitat urbana i a les ciutats es posen en relleu les fractures socials, l’espai públic segueix sent el millor terreny on abordar les principals problemàtiques derivades del fenomen urbà.


EL PREMI

El Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà és un certamen biennal i honorífic que reconeix la creació, recuperació i millora dels espais públics, entenent el seu estat com un clar indicador de la salut democràtica de les nostres ciutats. Amb aquesta nova convocatòria, el Premi arriba a la desena edició i es consolida com un observatori privilegiat de les bones pràctiques que són testimoni de la prolífica construcció d’espais públics arreu d’Europa.

El Premi defensa un model de ciutat oberta, compacta i d’accés universal, que garanteixi la convivència ciutadana, la mixtura d’usos i la mobilitat sostenible, que preservi la memòria històrica dels llocs i afavoreixi la participació dels habitants en el disseny dels espais compartits.

CONVOCATÒRIA

Set institucions europees convoquen la desena edició del Premi.
El Premi té caràcter honorífic i s’atorga conjuntament als autors i als promotors de les obres seleccionades. Les obres premiades rebran una placa commemorativa i, a més, un diploma que també es lliurarà a les mencions especials. Les obres premiades, mencionades i finalistes seran publicades a l’arxiu del Premi i formaran part de la possible exposició itinerant del Premi 2018.

JURAT INTERNACIONAL

El jurat d’aquesta edició tindrà la composició següent:

Presidenta: Olga Tarrasó, en representació del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

Vocals:

 • Peter Cachola Schmal, director del Deutsches Architekturmuseum (DAM)
 • Matevž Čelik, director del Museum of Architecture and Design (MAO)
 • Angelika Fitz, directora de l’Architekturzentrum Wien (Az W)
 • Hans Ibelings, historiador i crític d’arquitectura (Amsterdam, Mont-real)
 • Juulia Kauste, directora del Museum of Finnish Architecture (MFA)
 • Ewa P. Porębska, arquitecta i crítica d’arquitectura (Varsòvia)
 • Francis Rambert, director de La Cité de l’Architecture et du Patrimoine (Cité)
 • Ellis Woodman, director de The Architecture Foundation (AF)
Secretari: David Bravo, en representació del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

El jurat del Premi prendrà en consideració només aquelles intervencions que compleixin els terminis i les condicions de participació que s’estableixen en aquestes bases i podrà declarar desert el certamen. Les funcions de secretariat seran assumides pel Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), que designa el secretari que assistirà el jurat i aixecarà l’acta de les sessions durant el procés de votació de les obres.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

Poden optar al Premi les obres de creació, recuperació o millora de l’espai públic realitzades a l’àmbit geogràfic del Consell d’Europa al llarg dels anys 2016 i 2017. Les obres poden ser presentades pels autors o per les seves entitats promotores. Atès que algunes intervencions urbanístiques tenen terminis d’execució molt llargs, si l’obra no s’ha finalitzat completament els anys 2016 i 2017, igualment podrà optar al Premi si té prou fases d’execució acabades, de manera que es pugui avaluar la repercussió urbana de tota l’actuació.

CRITERIS DE VALORACIÓ


Els criteris que es tindran en compte a l’hora de seleccionar les obres presentades al Premi no estaran determinats exclusivament per la qualitat del treball des d’un punt de vista estrictament arquitectònic. El jurat també prendrà en consideració altres aspectes que permetin avaluar la incidència de la transformació urbana en el seu context concret i el seu impacte en la vida col·lectiva:

• Caràcter explícitament urbà de la intervenció. La mida de la ciutat no serà cap límit, però es donarà prioritat a ciutats mitjanes i grans o a nuclis amb significació urbana més general.
• Titularitat pública i/o vocació clarament pública del projecte.
• Adequació de les intervencions a les funcions exigides a l’espai públic, des de les directament vinculades a l’apropiació del nou espai per part dels ciutadans fins a les relacionades amb l’imaginari col•lectiu i la preservació de la memòria històrica dels llocs.
• Capacitat de les obres de disminuir la segregació i les desigualtats socials i culturals presents en el teixit urbà, l’eliminació de barreres físiques i/o simbòliques i la millora de la qualitat de vida de les persones.
• Capacitat de les obres per afavorir la barreja d’usos i poblacions a la ciutat i per prevenir la formació de guetos i espais monofuncionals.
• Aportació de les realitzacions en el camp de les millores mediambientals, la mobilitat sostenible i la potenciació del transport públic, la innovació en el tractament de les instal•lacions comunes, els recursos energètics o els residus urbans.
• Incidència de les obres en els límits de la ciutat i capacitat per fomentar una relació harmònica amb les seves perifèries i els seus entorns naturals més immediats.
• Capacitat d’impulsar l’intercanvi comercial i la regeneració econòmica en el marc de la ciutat postindustrial.
• Participació i complicitat ciutadana en la concepció, la realització i/o el manteniment posterior de l’espai. Grau d’acceptació de l’obra per part dels seus usuaris.
• Caràcter transversal del plantejament i/o dels objectius que hagi perseguit la intervenció, amb equips integrats per tècnics procedents del món de l’arquitectura i l’urbanisme, l’enginyeria, el paisatgisme, la sociologia, l’economia, l’antropologia, la història, així com també del món de la creació contemporània.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

La documentació necessària per participar en el Premi és:

Documentació física:

Tres panells rígids (amb base de cartró ploma o similar), amb format DIN A3 horitzontal i numerats, amb la següent informació gràfica i textual sobre l’obra:
 • Plànol (o fotoplànol) a escala de la situació dins el context urbà.
 • Una fotografia anterior a la intervenció i una fotografia posterior a la intervenció, preferentment realitzades des del mateix punt de vista.
 • Fotografies de l’obra acabada. Es valorarà que les imatges reflecteixin l’ús ciutadà del nou espai.
 • Les explicacions textuals en anglès que es considerin necessàries.
Documentació digital:

Durant el procés d’inscripció en línia, es requerirà la següent documentació digital:
 • Presentació dels panells DIN A3 en format PDF (resolució 300dpi).
 • Dades tècniques de l’obra.
 • Un mínim de 10 imatges (fotografies digitals i plànols) JPG o PNG amb una longitud mínima de 1.000 píxels en el seu costat llarg i un pes màxim de 3MB per a imatges.
 • Memòria descriptiva, escrita en anglès, amb una extensió màxima de 4.800 caràcters, dividida en quatre capítols: estat anterior a l’obra, objecte de la intervenció, descripció de la intervenció i valoració final.
En funció de la decisió del jurat, el presentador podrà ser contactat per facilitar imatges en alta resolució i altres materials complementaris.

La documentació física lliurada pels participants no els serà retornada i el CCCB procedirà a la seva destrucció total un cop transcorregut un any del termini de l’atorgament del Premi, sempre que sigui ferma la resolució d’atorgament.

PROCÉS D’INSCRIPCIÓ

La inscripció al Premi, que és gratuïta, consta de dues parts:

1. Inscripció en línia

Cal inscriure’s en línia a www.publicspace.org, a partir del 15 de gener de 2018, omplint primer el formulari bàsic sobre l’obra i la persona de contacte i, posteriorment, completant totes les dades requerides. El presentador podrà anar modificant i completant la fitxa d’inscripció tantes vegades com vulgui fins que finalitzi el procés d’inscripció. Si els participants no tanquen la inscripció en línia, aquesta es tancarà automàticament el 21 de febrer de 2018 a les 12 h. En el cas que el mateix presentador presenti més d’una obra, haurà de fer el procés d’inscripció en línia per a cada obra per separat. Les instruccions detallades sobre la inscripció es poden trobar en aquesta guia d’inscripció [PDF].

2. Enviament del material físic al CCCB

Cal fer arribar al CCCB la documentació següent:
 • La còpia impresa i signada del full de drets ―que es pot descarregar des del procés d’inscripció en línia― un cop degudament satisfetes les seves dades.
 • Els tres panells rígids impresos en format DIN A3 i orientació horitzontal.
La documentació s’ha de fer arribar convenientment protegida dins d’un paquet per correu postal o missatgeria, o bé es pot portar en mà, al CCCB fins a les 14 h del 21 de febrer de 2018. En cas d’enviament, caldrà justificar la data d’enviament a l’oficina de correus o a l’empresa de missatgeria i comunicar l’enviament per correu electrònic a publicspace@cccb.org, durant el mateix dia. El paquet s’haurà d’enviar al registre general del CCCB (obert de dilluns a divendres laborables de 9:00 h a 14:00 h):

PUBLICSPACE 2018 / codi d’inscripció
Registre General
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Montalegre, 5
E-08001 Barcelona (Espanya)

DRETS I OBLIGACIONS DELS PARTICIPANTS

La participació a la convocatòria suposa l’acceptació íntegra de les seves bases i la subjecció als termes legals següents. Així doncs, els participants:
 • Garanteixen que reuneixen els requisits per participar en la convocatòria.
 • En el cas de presentar la sol·licitud en nom d’una persona jurídica o d’un grup, garanteixen que estan degudament autoritzats per actuar en el seu nom.
 • Asseguren que ostenten tots les drets, inclosos (però no excloents) els drets de propietat intel·lectual. Si la proposta inclou drets de terceres persones, els participants garanteixen que prèviament han obtingut els drets, autoritzacions i/o llicències necessàries, i exoneren el CCCB de qualsevol reclamació pel que fa a això.
 • Seran responsables de qualsevol reclamació que pugui sorgir en relació amb l’autoria de les propostes i en relació amb els drets cedits. Amb aquesta finalitat, el CCCB es reserva el dret d’iniciar accions legals contra qualsevol persona o grup per aquest motiu.
PROPIETAT INTEL·LECTUAL O INDUSTRIAL

La condició de participant en el Premi comporta la cessió gratuïta al CCCB i a la resta d’institucions convocants, dels drets d’explotació necessaris sobre el material presentat al Premi, de manera no exclusiva, per a tots els països del món i fins que els drets passin a domini públic amb l’única finalitat de fer-ne difusió i promoció, en qualsevol mitjà i forma, en tots els actes o activitats relacionats amb el Premi (exposicions, publicacions, etc.), inclosa la seva consulta de manera permanent a l’Arxiu del Premi.

PROTECCIÓ DE DADES

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal facilitades pels participants en el Premi seran incorporades al fitxer «Activitats artístiques, culturals i educatives del CCCB», el responsable del qual és el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), amb l’única finalitat de gestionar tot allò relacionat amb el Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà. Les persones afectades poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Direcció del CCCB (c. Montalegre, 5 08001 Barcelona) o bé a l’adreça electrònica publicspace@cccb.org.

Pel que fa als finalistes i al/s guanyador/s del Premi, s’informa que es farà difusió de les seves dades al web del CCCB sobre el Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà (www.publicspace.org), a les xarxes socials i en altres mitjans de comunicació pública amb la finalitat d’informar dels finalistes i guanyador/s del Premi Europeu de l’Espai Públic Urbà 2018. També se’ls informa que la seva imatge serà captada durant l’acte de lliurament del Premi amb l’objectiu de fer-ne difusió en qualsevol mitjà i forma.

SOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES

En tot allò que no preveuen aquestes bases, hi són d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a qualsevol dubte, discrepància, reclamació o qüestió que es pugui suscitar, directament o indirectament, amb motiu de la interpretació i execució d’aquestes bases, les parts renuncien de manera expressa al fur propi que els pogués correspondre i se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.


INFORMACIÓ I ENVIAMENTS:

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Montalegre, 5
E-08001 Barcelona (Espanya)
+34 933 064 100
www.publicspace.org
publicspace@cccb.org